بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

  1. خانه
  2. بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال پرداخت هزینه‌های پزشکی و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت کارکنان بیمه‌گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه.

در واقع کارفرمایان با خرید بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در یک حاشیه امنیت کامل در برابر حوادث احتمالی برای کارکنان قرار میگیرند بدین معنی که چنانچه حادثه ای در محل کار رخ دهد و کارفرما مسئول شناخته شود

این بیمه مسئولیت مدنی کارفرما با حمایت از کارفرما پس از دریافت رضایت از کارگر یا خانواده ایشان خسارت وارده را پرداخت خواهد کرد .

“معرفی بیمه مسئولیت”

موضوع بیمه:

عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه گذار در قبال پرداخت هزینه های پزشکی و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص عضو و فوت کارکنان بیمه‌گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه.

کار موضوع بیمه:

هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن هستند.

حادثه موضوع بیمه:

رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص‌عضو،

ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه‌گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.

تبصره: کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نظافت

و امثال آن در محدوده مکانی موضوع بیمه برای کارکنان اتفاق می‌افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می‌گردد.

بروشور بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

کلوزها یا پوششهای تکمیلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

جبران هزینه های پزشکی و دیه فوت و نقص عضو از تعهدات اصلی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بیمه دانا است

اما مجموعه ای از پوششهای تکمیلی وجود دارد که با پرداخت حق بیمه بیشتر میتوان از مزایای آنها بهره مند شد ، این کلوزها یا پوششهای تکمیلی عبارتند از :

1- کلوز شماره یک :

متن کلوز یک :

به موجب این کلوز مسئولیت بیمه گذار ناشی از تعدد دیات ( بیش از یک دیه ) به ازاء هر دیه اضافی ، برابر با تعهد ریالی فوت و نقص عضو

مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه برای یک دیه تحت پوشش قرار دارد

شرح کلوز یک:

از آنجاییکه طبق قانون مجازات اسلامی هر یک از اندام های بدن دیه معین و مشخصی دارد لذا در حوادثی که بطور همزمان چندین عضو یا اندام آسیب ببیند

مجموع دیه آنها ممکن است از دیه فوت یک انسان بیشتر شود به عنوان مثال نابینا شدن هر دو چشم و ناشنوا شدن هر دو گوش بطور همزمان دو دیه کامل دارد (هر کدام یک دیه )

این در حالیست که فوت همان فرد یک دیه دارد بنابراین بدلیل احتمال وقوع حوادثی که منجر به آسیب دیدن چندین عضو و افزایش مبلغ دیه میگردد

و همچنین عدم پوشش این موضوع در تعهدات اصلی بیمه نامه لازم و ضروری است

که بیمه گذاران محترم با خرید کلوز شماره یک دامنه پوشش بیمه ای خود را گسترش دهند و در حاشیه امنیت بیشتری قرار بگیرند.

حق بیمه کلوز شماره یک ، پنج درصد حق بیمه پایه است

2- کلوز شماره دو :

متن کلوز دو :

جبران صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در ماموریت خارج ازکارگاه از زمان اعلام اسامی افراد به بیمه گر مشمول تعهدات بیمه گر می باشد .

در هر حال صدمات جسمانی کارکنان ناشی از وسایل نقلیه موتوری استثناء است و در صورتی پوشش دارد که کلوز شماره پنج هم خریداری گردد .

شرح کلوز دو :

تعهدات بیمه نامه مربوط به حوادثی است که در محل مورد بیمه اتفاق بیفتد این در حالیست که اگر پرسنل تحت امر کارفرما در حین ماموریت

و خارج از محل مورد بیمه دچار حادثه شوند کارفرما مسئول جبران خسارت خواهد بود لذا کارفرمایانی که شرایط شغلی آنها ایجاب میکند

پرسنل خود را به بیرون از کارگاه اعزام نمایند میبایست با خرید این کلوز و ارایه اسامی این افراد تعهدات بیمه نامه خود را افزایش دهند .

حق بیمه مسئولیت مدنی کارفرما کلوز شماره دو با توجه به تعداد افراد مامور بین پنج تا سی و پنج درصد حق بیمه پایه است

3- کلوز شماره سه :

متن کلوز سه:

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در اماکن وابسته به پروژه که خارج از محل مورد بیمه بوده

و فعالیت کاری در آن انجام نپذیرد و توسط بیمه گذار حدود آن تعیین گردد تحت پوشش می باشد

(حوادث ناشی از وسایل حرارتی و برودتی غیر استاندارد و یا نصب غیر استاندارد در محل و زمان استراحت تحت پوشش نمی باشد )

شرح کلوز سه :

از آنجاییکه در این بیمه نامه حوادثی تحت پوشش است که صرفا در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد و از طرفی گاهی اوقات

بعضی از کارفرمایان اماکنی را در خارج از محل مورد بیمه با هدف استراحت یا آموزش و … برای پرسنل خود فراهم میکنند اماکنی همچون

سالن ورزشی ، رستوران ، حمام و …لذا میبایست بیمه گذار با خرید این کلوز و ارایه آدرس این قبیل اماکن پوشش لازم و کافی را برای این حوادث فراهم نمایند .

حق بیمه کلوز شماره سه ، پنج درصد حق بیمه پایه است

4- کلوز شماره چهار :

متن کلوز چهار:

مسئولیت مجری ذیصلاح در پروژه های ساختمانی در خصوص خسارت های جانی با رعایت شرایط این بیمه نامه تحت پوشش قرار میگیرد

شرح کلوز چهار:

در بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان پروژه های ساختمانی مسئولیت کارفرما و پیمانکاران فرعی تحت پوشش است

اما مسئولیت مجری ذیصلاح در تعهد بیمه گر نیست لذا ضروریست در پروژه هایی که اجرای آنها به عهده مجری ذیصلاح میباشد

با خرید این کلوز مسئولیت مجری ذیصلاح در حوادث احتمالی تحت پوشش قرار گیرد.

5- کلوز شماره پنج :

متن کلوز پنج:

بر اساس این پوشش، بر خلاف بند 2 ماده بیست و یکم شرایط عمومی بیمه نامه، خسارات بدنی وارده به کارکنان ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری که

در زمان استفاده و حرکت یا در زمان سکون و خاموشی، در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار با شرایط ذیل تحت پوشش است:

1- این پوشش هرگز جایگزین و مشمول شرایط بیمه نامه شخص ثالث اجباری موضوع قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از

وسایل نقلیه (مصوب 20/2/1395) و تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی نیست و پوشش آن محدود به مواردی است که علی رغم وجود بیمه نامه شخص ثالث،

مسئولیت حادثه بر عهده بیمه گذار بوده و از محل بیمه نامه اجباری فوق الذکر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل پرداخت نباشد.

2- در خصوص حوادث خارج از محدوده مکانی موضوع بیمه، خسارت درصورتی قابل پرداخت است که علاوه بر احراز مسئولیت بیمه گذار

و شرط 1 فوق، بیمه نامه در زمان وقوع حادثه دارای کلوز پوشش مأموریت کارکنان بوده است.

تبصره : منظور از وسیله نقلیه موتوری زمینی، تمام وسایلی است که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال نیرو اعم از

سواری، بارکش، صنعتی، کشاورزی و کارگاهی مانند تراکتور، گریدر، لودر، لیفتراک، دامپر، میکسر، جرثقیل و امثالهم می باشد.

شرح کلوز پنج :

از آنجاییکه خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری در شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان جزو استثنائات بیمه نامه بوده

واین قبیل خسارات قابل پرداخت نیست لذا در صورتیکه بیمه گذار مایل به اخذ این پوشش باشد میبایست با پرداخت حق بیمه اضافی نسبت به خرید این پوشش اقدام نماید

حق بیمه کلوز شماره پنج ، بیست و چهار درصد حق بیمه پایه است

6- کلوز شماره شش :

متن کلوز شش:

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران ناشی از مسئولیت بیمه گذارو پیمانکاران تحت پوشش قرار می گیرد.

شرح کلوز شش :

هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخشی از یک پروژه را به عهده دارد میبایست برای خود یک بیمه نامه مسئولیت مستقل تهیه کند

لیکن صرفا در بخش ساختمان با خرید این کلوز مسئولیت کلیه پیمانکاران شاغل در پروژه تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار میگیرند

به عبارت دیگر اگر در یک حادثه کارگر یکی از پیمانکاران به عنوان مثال کارگر آلماتوربند فوت نماید

و بر اساس نظر بازرس اداره کار 40% کارفرما و 60% پیمانکار مسئول شناخته شوند بیمه نامه ای که دارای کلوزشماره 6 باشد

با حمایت از کارفرما و پیمانکار کل 100% خسارت را پرداخت خواهد کرد لیکن بیمه نامه بدون کلوز شماره 6 فقط سهم کارفرما یا همان 40% را پرداخت میکند .

حق بیمه کلوز شماره شش ، ده درصد حق بیمه پایه است

7- کلوز شماره هفت :

متن کلوز هفت :

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت مهندسین ناظر و مشاور تحت پوشش قرار میگیرد .

شرح کلوز هفت :

درپروژه های ساختمانی صرفا مسئولیت کارفرما و با خرید کلوز شماره 6 مسئولیت پیمانکاران تحت پوشش قرار دارد

این در حالیست که در عمل ممکن است حوادثی رخ دهد که بازرس اداره کار درصدی از تقصیر را به عهده مهندس ناظر یا مشاور قرار دهد لذا این عزیزان

یا میبایست درصد خسارت تعیین شده را از محل بیمه نامه مسئولیت حرفه ای خود پرداخت کنند و یا اینکه کلوز شماره 7 بیمه نامه

توسط کارفرما برای ایشان خریداری شده باشد و در غیر این صورت خسارت را لاجرم شخصا جبران کنند .

با عنوان مثال در صورت فوت کارگر آلماتور بند یک پروژه ساختمانی ممکن است نظر بازرس اداره کار در مورد میزان تقصیر به شرح زیر باشد :

کارفرما 40% – پیمانکار 40% – مهندس ناظر 20%

درصدهای فوق بدین معنی است که از مبلغ دیه فوت کارگر 40% را میبایست کارفرما و 40 % دیگر را پیمانکار و 20% آن را مهندس ناظر پرداخت کنند

حال اگر کلوز شماره 7 خریداری شده باشد سهم 20% دیه ای که به عهده مهندس ناظر بود علاوه بر سهم کارفرما و پیمانکار توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد .

حق بیمه کلوز شماره هفت ، پنج درصد حق بیمه پایه است

8- کلوز شماره هشت :

متن کلوز هشت :

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار ناشی از مسئولیت بیمه گذار بدون رای دادگاه جبران میگردد.

در این حالت درصد نقص عضو زیاندیده توسط پزشک معتمد بیمه گر تعیین میگردد

شرح کلوز هشت :

با خرید این کلوز شرکت بیمه متعهد میگردد دیه فوت ویا نقص عضو را پس از احراز مسئولیت بیمه گذاربدون نیاز به رای دادگاه پرداخت کند ،

در این حالت دیه نقص عضو مصدوم توسط پزشک معتمد شرکت بیمه تعیین میگردد

و احراز مسئولیت معمولا بواسطه گزارش بازرس اداره کار محقق میگردد .

حق بیمه کلوز شماره هشت ، پانزده درصد حق بیمه پایه است

9- کلوز شماره نه :

متن کلوز نه :

هزینه های پزشکی ناشی از صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار با ارائه صورتحساب مراجع درمانی خصوصی جبران میگردد .

شرح کلوز نه :

با خرید این کلوز شرکت بیمه متعهد میگردد هزینه های پزشکی احتمالی مصدوم حادثه را بر اساس تعرفه مراکز پزشکی خصوصی

و با رعایت سقف تعهد بیمه نامه و مبلغ صورتحساب پرداخت نماید .

در واقع با داشتن این کلوز بیمه گذار در شرایط دشوار پس از وقوع حادثه قدرت انتخاب بیمارستان های بهتری را برای درمان حادثه دیده خواهد داشت .

حق بیمه کلوز شماره نه ، پانزده درصد حق بیمه پایه است

10- کلوز شماره ده :

متن کلوز ده :

مطالبات سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی از بیمه گذار صرفا بابت مستمری موضوع ” تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی ”

که ناشی از حادثه منجر به فوت ، بروز جراحت و نقص عضو کارکنان بیمه گذار می باشد جبران می گردد .

تعهد بیمه گر برای هر نفر به مبلغ (…به انتخاب بیمه گذار…) ریال و در طول مدت بیمه نامه

معادل تعداد افراد تحت پوشش غرامت های فوت و نقص عضو مندرج در بیمه نامه خواهد بود

شرح کلوز ده :

ماده 66 قانون تامین اجتماعی : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی

و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 1 : مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

به استناد ماده قانونی فوق اگر کارگری که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است در یک کارگاه دچار حادثه گردد سازمان تامین اجتماعی مکلف است درشرایط مختلف هزینه هایی همچون :

مستمری به بازماندگان در صورت فوت ، مستمری از کارافتادگی در صورت ازکارافتاده شدن حادثه دیده و یا هزینه های پزشکی وغرامت دستمزد را پرداخت کند

اما به استناد ماده قانونی فوق اگر کارفرما بنا بر گزارش بازرس اداره کار مسئول یا مقصرشناخته شود

سازمان تامین اجتماعی کلیه هزینه هایی را که بابت کارگر فوق متحمل شده را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود .

سقف ادعای سازمان تامین اجتماعی از کارفرما در تبصره یک ماده 66 معادل ده سال مستمری کارگر حادثه دیده تعیین شده است .

با خرید کلوز مطالبات سازمان تامین اجتماعی شرکت بیمه دانا متعهد میگردد در صورت وقوع حادثه علاوه بر پرداخت دیه فوت

و یا نقص عضو مبلغ مطالبه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی از کارفرما را تا مقدار مشخص شده در متن کلوز پرداخت نماید

برای تعیین مقدار ریالی ده سال مستمری اگر حقوق حادثه دیده در لیست بیمه تامین اجتماعی حداقل حقوق و کارگر دارای سابقه بیمه پایین باشد

با احتساب حداقل حقوق های سال 98 این مبلغ حدود 240 میلیون تومان است به عبارتی درصورت فوت کارگر کارفرما علاوه بر پرداخت دیه کامل

مبلغ 240 میلیون تومان نیز میبایست به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در مورد مطالبات ماده 66 قانون تامین اجتماعی ( دانلود بخشنامه )

11- کلوز شماره یازده :

متن کلوز یازده :

صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار ( بیمه حوادث )

شرح کلوز یازده :

از آنجاییکه در تعهدات اصلی بیمه نامه پرداخت خسارت به بیمه گذار تحت پوشش نیست یا به عبارت دیگر مسئولیت معنی ندارد یا به عبارتی کارفرما نمی تواند

علیه خودش شکایت کند و مطالبه خسارت کند لذا برای بیمه گذار یک بیمه نامه حوادث پیش بینی شده که با پرداخت حق بیمه اضافی در صورت وقوع حادثه

صرفا در محل کار بر اساس تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود . شرایط حاکم بر کلوز یازده شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادی و آیین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه است

حق بیمه کلوز شماره یازده ، پنج درصد حق بیمه پایه و حداکثر یکصد هزار تومان است.

12- کلوز شماره دوازده :

متن کلوز دوازده :

صدمات جسمانی وارده به اشخاص ثالث بر اساس تعهدات فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه در محدوده مورد بیمه در تعهد بیمه گر می باشد

و تعهد بیمه گر در این کلوز از پنجاه درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

شرح کلوز دوازده:

در تعهدات اصلی بیمه نامه صرفا مسئولیت بیمه گذار در برابر حوادث احتمالی کارکنان تحت پوشش قرار گرفته است

لیکن در عمل ممکن است شخصی که هیچ نوع رابطه استخدامی با کارفرما ندارد مانند مهمان ، بازدید کننده ، کارگر یک شرکت یا کارخانه دیگر و …

در محل مورد بیمه دچار حادثه گردد که در اینصورت کارفرما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود

لیکن چون شخص مذکور جزو کارکنان کارفرما نیست در صورتی خسارت از محل بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود که کلوز شماره 12 خریداری شده باشد .

حق بیمه کلوز شماره دوازده ، ده درصد حق بیمه پایه است

13- کلوز شماره سیزده :

متن کلوز سیزده :

تعهد بیمه گر به ارزش روز دیه در زمان پرداخت خسارت :

تبصره یک : تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان یک بار افزایش دیه (در یکسال ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود

در تبصره دو : تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان دو بار افزایش دیه (در دو سال ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود

تبصره سه : تعهد بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه و حداکثر به میزان سه بار افزایش دیه (در سه سال ) که توسط مراجع قضایی معین گردد خواهد بود

شرح کلوز سیزده :

از آنجاییکه مبلغ دیه بصورت یوم الادا یعنی به قیمت روزی که دیه پرداخت میشود

محاسبه میگردد نه روزی که حادثه اتفاق افتاده است

و از طرفی همه ساله مبلغ دیه با توجه به تورم افزایش میابد واین درحالیست که شرکت بیمه برای دیه یک مبلغ ثابت را در بیمه نامه در نظر گرفته است

از سوی دیگر در اغلب موارد فاصله زمانی زیادی بین وقوع حادثه و صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت کارفرما وجود دارد

لذا جهت جلوگیری از متضرر شدن کارفرما از افزایش دیه خرید کلوز شماره 13 بطور جدی توصیه میگردد

حق بیمه کلوز شماره سیزده برای یکبار 25% برای دو بار 35% و برای سه بار 40% حق بیمه پایه است

14- کلوز شماره چهارده :

متن کلوز چهارده :

مسئولیت بیمه گذار در ارتباط با غرامت دستمزد روزانه ناشی از حوادث مورد بیمه جهت کارکنان بیمه گذار به شرح زیر تحت پوشش بیمه نامه قرار میگیرد

و تعهد بیمه گر از محل کلوز از پنجاه درصد حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد

– غرامت دستمزد روزانه از روز چهارم وقوع حادثه و حداکثر به مدت نود روز در تعهد بیمه گر می باشد

– حداکثر غرامت دستمزد روزانه کارکنان برای هر نفر مبلغ …………………. ریال می باشد .

شرح کلوز چهارده :

تعهد شرکت بیمه در بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان جبران هزینه های پزشکی و پرداخت غرامت فوت و نقص عضو میباشد

و پرداخت غرامت دستمزد روزانه برای ایامی که مصدوم قادر به فعالیت نیست در تعهدات اصلی تحت پوشش نیست

لذا در صورت تمایل میتوان با پرداخت حق بیمه اضافی از روز چهارم تا حداکثر نود روز

حقوق روزانه مشخصی را برای کارکنان حادثه دیده تعیین و خریداری کرد .

15- کلوز شماره پانزده :

متن کلوز پانزده :

صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در محل مورد بیمه ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارد تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد .

– منظور از فعالیت غیر مرتبط کلیه امور اعم از جزیی یا کلی است که خارج از فرایند شرح کار مورد بیمه می باشد

شرح کلوز پانزده :

بر اساس تعاریف شرایط عمومی بیمه نامه (آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه ) حوادثی تحت پوشش بیمه خواهد بود

که به مناسبت انجام کار و مرتبط با موضوع فعالیت کارفرما باشد لذا برای گسترش دامنه پوشش این بیمه نامه و تحت پوشش قرار گرفتن حوادثی که

منجر به جراحت یا فوت و یا نقص عضو کارگر شده لیکن با فعالیت محل مورد بیمه هیچ گونه ارتباطی ندارد توصیه میشود کلوز شماره 15 خریداری شود .

حق بیمه کلوز شماره پانزده ، ده درصد حق بیمه پایه است

16- کلوز شماره شانزده :

متن کلوز شانزده :

مسئولیت مدنی بیمه‌گذار در قبال کارکنان پیمانکاران

شرح کلوز شانزده :

مسئولیت بیمه گذار در برابر کارکنانی که برای وی کار میکنند در بیمه نامه پوشش دارد

لیکن چنانچه بیمه گذار دارای پیمانکار یا پیمانکارانی باشد

و برای کارکنان پیمانکار حادثه ای رخ دهد که بر اساس نظر کارشناس اداره کار یا کارشناسان رسمی دادگستری بیمه گذار نیز علاوه بر پیمانکار مسئول شناخته شود ،

به عنوان مثال تصور کنید در یک حادثه منجر به فوت یکی از کارکنان یکی از پیمانکاران 20% کارفرما و 80% پیمانکار مسئول شناخته شده است ،

در چنین شرایطی 20% دیه در صورتی از محل بیمه نامه مسئولیت قابل پرداخت خواهد بود که بیمه گذار کلوز شماره 16را خریداری کرده باشد .

لازم به ذکر است در پروژه های ساختمانی بدلیل وجود کلوز شماره 6 نیازی به خرید کلوز شماره 16 نیست .

حق بیمه کلوز شماره شانزده ، ده درصد حق بیمه پایه است .

کلوز مسئولیت متقابل کارکنان :

مسئولیت کلیه کارکنان بیمه گذار نسبت به هم در حوادث احتمالی بطور رایگان تحت پوشش بیمه است و این موضوع در متن بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما

در مقابل کارکنان بیمه دانا به صراحت بیان میشود لیکن کلوزی به این عنوان در بیمه دانا وجود ندارد

هرچند که در بعضی از شرکت های بیمه این پوشش را به عنوان یک کلوز و با دریافت حق بیمه اضافی عرضه میکنند

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

تخفیف های بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

1- تخفیف نقدی

درصورت پرداخت نقدی حق بیمه 10% تخفیف اعمال خواهد شد

2- تخفیف عدم خسارت

برای تمدید بیمه نامه هایی که در سال اول فاقد سابقه خسارت بوده باشند در سال اول 10% و در سال دوم و به بعد 20% تخفیف عدم خسارت اعمال خواهد شد

3- تخفیف ارایه اسامی کارکنان

هر چند امکان صدور این بیمه نامه بصورت بی نام وجود دارد لیکن اگر کارفرما لیست پرسنل خود را به شرکت بیمه ارایه کند از 10% تخفیف ارایه اسامی بهره مند خواهد شد .

بدیهی است در طول مدت بیمه تغییرات احتمالی در لیست اسامی کارکنان میبایست به اطلاع بیمه گر رسانیده شود

در غیر اینصورت شرکت بیمه هیچ تعهدی نسبت به افراد خارج از لیست ارایه شده نخواهد داشت

4- تخفیف افزایش فرانشیز

فرانشیز به معنی مشارکت بیمه گذار در خسارت وارده احتمالی است به عبارت دیگر درصدی از خسارت را بیمه گذار تقبل میکند .

از نقاط مثبت این بیمه نامه عدم وجود فرانشیز است یعنی تمام خسارت را بطور کامل و صد در صد شرکت بیمه پرداخت میکند

لیکن این امکان وجود دارد که با پذیرش فرانشیز از سوی بیمه گذار بدلیل کاهش تعهدات شرکت بیمه تخفیف هایی به شرح جدول زیر اعمال گردد

بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما

5- تخفیف پرداخت هزینه های پزشکی مازاد بر تعهدات سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانی

درصورتیکه بیمه گذار متعهد گردد هزینه های پزشکی موضوع بیمه را ابتدا از سازمان تامین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی مطالبه نماید و پس از آن به شرکت بیمه

برای دریافت هزینه های پزشکی مازاد بر تعهدات سازمان های مذکور مراجعه نماید بدلیل کاهش تعهدات شرکت بیمه در خسارت های احتمالی

هزینه های پزشکی مقدار 25% تخفیف صرفا در حق بیمه مربوط به هزینه های پزشکی اعمال خواهد گردید

6- تخفیف وضعیت ایمنی کارگاه مورد بیمه :

در صورت رعایت مقررات و دستورالعمل های ایمنی در محل مورد بیمه که به طور طبیعی باعث کاهش خسارت های احتمالی میگردد

و با تکمیل فرم گزارش وضعیت ایمنی کارگاه توسط بیمه گذار 10% تخفیف اعمال میگردد .

مواد قانونی مرتبط با بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان:

قانون کار:

ماده 85 : برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی)

و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود،

برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

تبصره: کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.

ماده 91 : کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت

و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند

و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.

افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.

ماده 95 : مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود.

هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما

یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.

تبصره 1 : کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن را از طریق وزارت کار

و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

تبصره 2 : چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند

و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت.

در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حل اختلاف نافذ خواهد بود.

قانون مدنی :

ماده 328 ـ هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون‌عمد و اعم از اینکه عین باشد

یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب‌کند ضامن نقص قیمت آن مال است‌.

ماده 331 ـ هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن‌ برآید.

ماده 332 ـ هرگاه یک نفر سبب تلف‌مالی را ایجاد کند و دیگری مباشرتلف‌شدن آن مال بشود،

مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه‌سبب‌، اقوی باشد بنحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.

قانون مسئولیت مدنی :

ماده 1 : هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که

به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضررمادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده 12 : کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار

یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده

یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود

کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

قانون تامین اجتماعی :

ماده 66 : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف

کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 1 : مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

تبصره 2 : هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده

انجام خواهد داد و شرکت های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

قانون مجازات اسلامی:

ماده 448 : دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت،

یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده 449 : ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است

و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده

با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده 488 : مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر این که به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف. در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب. در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ. در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره: هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

ماده 492 : جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آن که به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن انجام شود.

ماده 538 : در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.

در ماده 550 : دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده 554 : بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

ماده 555 : هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود

خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیزافزوده می گردد، سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره: معیار شروع و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.

ماده 556 : در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست.

سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است.

تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است.

در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.

ماده 560 : دیه زن و مرد در اعضاء و منافع آن کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.

ماده 562 : در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید

بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.

آیین نامه حفاظت از کارگاههای ساختمانی

فرم گزارش حادثه تامین اجتماعی

فرم اعلام خسارت بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

بروشور بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی – ماده

فرم وضعیت ایمنی کارگاه

“راهنمای دریافت خسارت” در صورت وقوع حادثه حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری بصورت کتبی

و از طریق تکمیل فرم اعلام خسارت شرکت بیمه را در جریان حادثه به وقوع پیوسته قرار دهید و رسید دریافت کنید

همچنین اگر فرد حادثه دیده بیمه شده سازمان تامین اجتماعی است فرم گزارش حادثه بیمه تامین اجتماعی را تکمیل

و حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری حادثه را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع

و رسید دریافت کنید”سوالات متداول”در کارگاه من چند نفر کارگر افغانی

مشغول به کار هستند در صورت وقوع حادثه آیا بیمه مسئولیت خسارت پرداخت میکند ؟

در صورت وقوع حادثه دادگاه شما را به پرداخت دیه فوت و یا نقص عضو محکوم خواهد کرد

بیمه گر بیمه مسئولیت شما اگر کارگر افغانی روادید یا ویزا با حق کار مشخص و همچنین پروانه کار داشته باشد خسارت را پرداخت خواهد کرد

لیکن در صورت عدم وجود مدارک مذکور خسارت غیر قابل پرداخت خواهد بود

ماده 120 قانون کار : اﺗﺒﺎع ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﻮﻧﺪ مگر آﻧﻜﻪ اوﻻ دارای روادﻳﺪ ورود

ﺑﺎ ﺣﻖ ﻛﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎر درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ .

از آنجاییکه مدت اجاره کارگاه به پایان رسیده و بزودی به کارگاه جدیدی منتقل خواهیم شد آیا امکان تغییر آدرس در بیمه نامه وجود دارد ؟

بله با درخواست کتبی شما و با صدور الحاقیه ، محل مورد بیمه در بیمه نامه تغییر داده میشود و سایر شرایط بیمه نامه به حال و قوت خود باقی می ماند

آیا در طول مدت بیمه نامه امکان تعلیق بیمه نامه وجود دارد ؟

خیر این امکان وجود ندارد

در کارگاه من 10 نفر کارگر مشغول به کار هستند آیا میتوانم فقط 3 نفر از آنها را بصورت بی نام بیمه کنم ؟

شما حتما باید تعداد نیروی کار واقعی کارگاه خود را به شرکت بیمه اعلام کنید تا حق بیمه مسئولیت کارفرما قسطی شما بر اساس تعداد 10 نفر محاسبه گردد

در غیر اینصورت در زمان پرداخت خسارت با استناد به ماده 10 قانون بیمه و اعمال قائده نسبی خسارت کمتری به شما پرداخت خواهد شد (سه دهم خسارت پرداخت خواهد شد )

لیکن مفهوم دیگری در بیمه های مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان وجود دارد

بنام حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه که حاصل ضرب تعهدات هر نفر در تعداد نیروی کار است

به عنوان مثال در کارگاه شما با 10 نفر نیروی کار شرایط بیمه نامه به شرح زیر خواهد بود :

1- هزینه پزشکی هر نفر در هرحادثه : 300/000/000 ریال

2- هزینه پزشکی هر نفر در طول مدت بیمه : 3/000/000/000 ریال

3- تعهد بیمه گر برای جبران غرامت فوت و نقص عضو هر نفر : 3/800/000/000 ریال

4- تعهد بیمه گر برای جبران غرامت نقص و عضو هر نفر در طول مدت بیمه : 38/000/000/000 ریال

همانطور که مشاهده میکنید ردیف تعهد بیمه گر در بند 2 حاصلضرب تعهد بیمه گر در بند 1 یعنی برای هر نفر در تعداد نیروی کاریعنی 10 نفر است

و همچنین تعهد بیمه گر در بند 4 حاصلضرب تعهد بیمه گر برای هر نفر یعنی بند 3 در تعداد نیروی کار است

اما از آنجاییکه احتمال وقوع حادثه برای 10 نفر در طول مدت بیمه (معمولا یکسال ) احتمال بسیار ضعیفی است

بیمه گذار میتواند با کاهش تعهد بند های 2 و 4 از 10 نفربه سه نفربه شرح زیر از شرکت بیمه بدلیل کاهش سقف تعهدات تخفیف بگیرد .

بدیهی است در این حالت تعداد نیروی کار بطور واقعی به شرکت بیمه اعلام شده و در زمان خسارت شرکت بیمه متعهد است

تاسقف تعهدات بیمه نامه بصورت کامل خسارت را پرداخت کند .

1- هزینه پزشکی هر نفر در هرحادثه : 300/000/000 ریال

2- هزینه پزشکی هر نفر در طول مدت بیمه : 900/000/000 ریال

3- تعهد بیمه گر برای جبران غرامت فوت و نقص عضو هر نفر : 3/800/000/000 ریال

4- تعهد بیمه گر برای جبران غرامت نقص و عضو هر نفر در طول مدت بیمه : 11/400/000/000ریال

شرایط عمومی

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

ماده ۱- اساس بیمه‌نامه: این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال ۱۳۱۶ و سایر قوانین و مقررات مرتبط

و پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد.

آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گرر محسوب نمی‌شود.

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

۱- بیمه‌گر: مؤسسه بیمه‌ا‌ی‌ است که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته است.

۲- حق بیمه: وجهی که بیمه­ گذار در برابر اخذ پوشش و تعهد بیمه­گر برای جبران خسارت ناشی از وقوع یا بروز حادثه تحت پوشش بیمه­نامه می­پردازد.

۳- بیمه‌گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد می‌کند و متعهد به پرداخت حق بیمه می‌باشد.

۴-کارکنان: افرادی که در ازای انجام کار موضوع بیمه از بیمه‌گذار حق‌العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود

و یا سایر مزایا دریافت می‌نمایند و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج شده است.

تبصره- در صورتیکه بیمه‌گذار شخص حقوقی باشد، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیز می‌توانند جزء کارکنان تحت پوشش بیمه نامه ‌باشند.

۵- زیاندیده/گان: کارکنانی که در اثر وقوع حادثه دچار صدمه جسمی، نقص‌عضو (کلی یا جزئی) و یا فوت گردیده‌اند‌.

۶-کار موضوع بیمه: هر نوع وظیفه شغلی که بر حسب ارجاع کارفرما، کارکنان موظف به انجام آن هستند.

۷- حادثه موضوع بیمه: رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی،

نقص‌عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان گردد و بیمه‌گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.

تبصره- کلیه حوادثی که در جریان امور روزمره و جاری و در محل استراحت و غذاخوری و نظافت و امثال آن

در محدوده مکانی موضوع بیمه برای کارکنان اتفاق می‌افتد، حادثه موضوع بیمه تلقی می‌گردد.

۸- محدوده مکانی موضوع بیمه: محدوده ای است که کارکنان حسب درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کنند

و از طریق درج نشانی یا تعیین حدود آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.

۹- نقص عضو: قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه موضوع بیمه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

۱۰- غرامت فوت و نقص عضو: وجهی است که بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت بروز صدمات جسمی

یا فوت کارکنان ناشی از وقوع حادثه مشمول بیمه طبق شرایط این بیمه‌نامه به زیاندیده یا ذینفع بپردازد.

۱۱- موضوع بیمه: عبارت است از مسئولیت مدنی حرفه‌ای بیمه‌گذار در قبال پرداخت هزینه‌های پزشکی

و ‌غرامت صدمه جسمی، نقص‌عضو و فوت کارکنان بیمه‌گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه.

ماده ۳- مدت بیمه‌نامه : شروع و انقضای مدت بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.

فصل دوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گذار

ماده ۴- بیمه‌گذار مکلف است با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر همه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار وی قرار دهد.

اگر بیمه‌گذار در پاسخ به پرسش‌های بیمه‌گر به عمد از اظهار مطلبی خودداری نماید

و یا به عمد بر خلاف واقع اظهاری بنماید بیمه‌نامه باطل خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا بر خلاف واقع اظهار شده است هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشتهه باشد.

به علاوه نه فقط وجوه پرداختی بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد بلکه بیمه‌گر می‌تواند

اقساط حق‌بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه نماید.

ماده ۵- هرگاه در طول مدت بیمه تغییراتی در کیفیت و وضعیت کار موضوع بیمه بوجود آید که موجب تشدید خطر شود و یا تغییری در محدوده مکانی موضوع بیمه

و یا کارکنان به وجود آید ولو آنکه منجر به تشدید خطر نشود بیمه‌گذار موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع بیمه‌گر برساند.

اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را ظرف ۱۰ روز ازز تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند.

در صورت تشدید خطر قبل از وقوع خسارت، بیمه‌گر می‌تواند حق بیمه اضافی را متناسب با خطر برای مدت باقیمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بیمه‌گذار بیمه‌نامه را فسخ نماید.

هرگاه بعد از وقوع حادثه معلوم شود که خسارت ناشی از تشدید خطر بوده است بیمه‌گر می‌تواند خسارت را به نسبت حق‌بیمه تعیین‌شده به حق‌بیمه متناسب با خطر مشدد، پرداخت نماید.

ماده ۶- بیمه‌گذار موظف است حسب مورد مقررات مصوب شورای عالی حفاظت فنی را رعایت نماید و اقدامات لازم و متعارف را برای جلوگیری از وقوع حوادث و توسعه خسارت به عمل آورد.

ماده ۷- بیمه‌گذار موظف است از تاریخ اطلاع خود از وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه‌نامه و همچنین دریافت هر نوع ادعا

و یا مطالبه کارکنان علیه خود که به این بیمه‌نامه مربوط می‌شود (اعم از کتبی یا شفاهی) اقدامات زیر را انجام دهد:

۱- حداکثر ظرف پنج روز کاری به یکی از شعب بیمه‌گر مراجعه و با تکمیل فرم اعلام خسارت، وقوع حادثه و یا ادعای مطروحه را اعلام نماید

و یا مراتب را ظرف مدت مذکور از طریق پست سفارشی به اطلاع بیمه‌گر برساند.

۲- خواسته یا موضوع دعوا، نام و نشانی خواهان و یا اقامه‌کننده دعوا و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوا شده است،

مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد

و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه‌گر تسلیم و بیمه‌گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.

۳- برای بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه‌گر به عمل آورد.

ماده ۸- بیمه گر قائم مقام بیمه‌گذار با حق واگذاری به غیر، در دعاوی مربوط به این بیمه نامه محسوب می‌شود که بتواند پرونده‌های مربوط را در مراجع قضایی تا میزان تعهد این بیمه‌نامه تعقیب نماید.

بیمه‌گذار در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حقوق بیمه‌گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آورد

ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه‌نامه بیمه‌گذار حق هر گونه اقدامی خواهد داشت.

ماده ۹- چنانچه بیمه‌گذار به تشخیص مراجع ذیصلاح سهواً وظایف مندرج در این بیمه‌نامه را انجام ندهد و باعث افزایش تعهد بیمه‌گر و یا مانع تشخیص علت

یا ماهیت حادثه شود بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تأثیر قصور بیمه‌گذار از میزان خسارت قابل پرداخت بکاهد. حکم این ماده نافی حقوق زیاندیده نخواهد بود.

ماده ۱۰- بیمه‌گذار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمه‌گر اعلام نماید.

چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد که آخرین تعداد اظهارشده کارکنان کمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمه‌گر به نسبت تعداد اظهارشده به تعداد واقعی کاهش می‌یابد.

در اینصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت برعهده بیمه‌گذار خواهد بود.

ماده ۱۱- بیمه‌نامه با تقاضای بیمه‌گذار و قبول بیمه‌گر صادر می‌شود ولی شروع پوشش بیمه ای و اجرای تعهدات بیمه‌گر منوط به پرداخت حق‌بیمه به ترتیبی است که در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است.

چنانچه پرداخت حق‌بیمه به صورت قسطی باشد و بیمه‌گذار هر یک از اقساط موعدرسیده را به هر دلیل پرداخت نکند بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را با رعایت ماده ۲۳ این آیین‌نامه فسخ نماید.

چنانچهه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق‌بیمه پرداخت‌شده

به حق‌بیمه‌ای که تا زمان وقوع حادثه باید پرداخت می‌شد پرداخت خواهد شد مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ضوابط دیگری درج شده باشد.

ماده ۱۲- نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه‌گذار همان است که در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه‌نامه درج گردیده است.

بیمه‌گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را به صورت کتبی به اطلاع بیمه‌گر برساند. در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه‌گذار معتبر شناخته می‌شود.

ماده ۱۳- هرگاه مفاد بیمه‌نامه و اوراق الحاقی با موافقت‌هایی که بین طرفین به ‌عمل آمده است مطابقت نداشته باشد بیمه‌گذار موظف است

ظرف ۱۵ روز از تاریخ دریافت بیمه‌نامه یا الحاقیه بطور کتبی تقاضای اصلاح نماید وگرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد.

فصل سوم- وظایف و تعهدات بیمه‌گر

ماده ۱۴- پوشش‌های اصلی: موارد زیر با صدور بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر خواهد بود:

۱- غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.

۲- هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه پس از تایید پزشک معتمد و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.

تبصره- غرامت فوت، صدمه جسمی یا نقص عضو با توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا بر مبنای درصد مسئولیت بیمه‌گذار

در مراجع قضائی تعیین می‌شود و اعمال آن بر روی معادل ریالی ارزانترین دیه رایج روز محاسبه می‌شود.

در هر صورت حداکثر مبلغ قابل پرداخت در هر حادثه موضوع بیمه برای هر نفر از مبلغ مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه بیشتر نخواهد بود.

ماده ۱۵- پوشش‌های اضافی: پوشش های اضافی با درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه گر با اخذ حق بیمه اضافی بر اساس شرایط اختصاصی بیمه‌نامه می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

ماده ۱۶- درمواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رأی دادگاه شده است، حسب مورد زیاندیده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها مکلفند

ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا ظرف پانزده روز پس از قطعی شدن رأی ابلاغی

با مدارک لازم برای دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه و درخواست خود را تسلیم نمایند.

بیمه‌گر مکلف است به محض وصول درخواست، آن راا ثبت و ضمن تحویل رسیدی به متقاضی مشتمل بر

نام متقاضی، تاریخ تسلیم و شماره ثبت، نقصان یا کامل بودن مدارک را درحضور متقاضی بررسی کند.

چنانچه مدارک در زمان تقاضا کامل باشد بیمه‌گر موظف است حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ تقاضا، خسارت متعلقه را پرداخت نماید

و چنانچه مدارک تسلیمی ناقص باشد، مراتب را حضوراً و به صورت کتبی به متقاضی اعلام تا نسبت به رفع نقص حداکثر ظرف یک هفته اقدام کند.

تبصره- عدم مراجعه اشخاص مذکور ظرف مهلت مقرر ویا تاخیر در تکمیل مدارک موجب افزایش تعهدات بیمه‌گر نخواهد بود.

ماده ۱۷- بیمه‌گر خسارت موضوع این بیمه مسئولیت کارفرما را با اطلاع بیمه‌گذار به زیاندیده یا ذینفع بیمه‌نامه پرداخت خواهد کرد و به محض پرداخت خسارت،

در مقابل بیمه‌گذار و شخص یا اشخاص زیان‌دیده بری الذمه می‌گردد.

سایر هزینه‌های تحت پوشش، حسب مورد به بیمه‌گذار یا زیان‌دیده پرداخت خواهد شد. چنانچه پس از تکمیل مدارک لازم،

بیمه‌گر در پرداخت خسارت تأخیر کند افزایش خسارت ناشی ازز افزایش احتمالی مبلغ دیه بر عهده بیمه‌گر خواهد بود.

ماده ۱۸- در صورتی که مسئولیت بیمه‌گذار همزمان تحت پوشش سایر بیمه‌گران باشد بیمه‌گر موظف است

بر مبنای این بیمه‌نامه تعهدات خود را ایفا نماید و سپس می‌تواند برای بازیافت سهم سایر بیمه‌گران به آنها مراجعه نماید.

ماده ۱۹- در مواردی که مسئولیت بیمه‌گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه‌گر محرز باشد می‌تواند قبل از صدور رأی مراجع قانونی ذی‌صلاح،

در صورت توافق با بیمه‌گذار و اخذ رضایت از مدعی یا مدعیان، خسارت و یا غرامت مربوط را پرداخت کند. در این صورت بیمه‌گر در برابر هر گونه ادعای بعدی تعهدی نخواهد داشت.

ماده ۲۰- در صورت صدور رای قطعی مبنی بر مسئولیت کارفرما، مؤسسه بیمه مکلف به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات بیمه‌نامه بر اساس مفاد رای صادره خواهد بود.

فصل چهارم- خسارت‌های خارج از تعهد بیمه‌گر

ماده ۲۱- خسارت‌های خارج از تعهد بیمه‌گر: خسارت‌های زیرتحت پوشش این بیمه‌نامه نیست مگر آنکه در بیمه‌نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:

۱- کلیه امراضی که شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار گردیده باشد مگردر مواردی که بنا به رای مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول شناخته شده باشد.

۲- خسارتهای ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری.

۳- خسارتهای مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو.

۴- حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی کار.

ماده ۲۲- خسارت های غیرقابل جبران: در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه‌گر نخواهد بود:

۱- خسارتهای ناشی از عمد و تقلب بیمه‌گذار و کارکنان وی در ایجاد حادثه موضوع بیمه با تشخیص مراجع ذیصلاح در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه.

۲- حوادث ناشی از درگیری و نزاع.

۳- حوادث ناشی از مصرف مسکرات، موادمخدر یا روان‌گردان توسط کارکنان.

۴- محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید.

۵- غرامت و خسارت وارده به کارکنانی که سن آنها کمتر از پانزده سال تمام باشد.

۶- غرامت و خسارت وارد به اتباع خارجی فاقد مجوز معتبر کار از مراجع ذی‌صلاح.

۷- خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از انفجار هسته ای.

۸- کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه‌گذار مسئول آن شناخته نمی شود.

فصل پنجم- سایر موارد

ماده ۲۳- نحوه فسخ بیمه‌نامه: در موارد زیر هر یک از طرفین بیمه‌نامه می‌تواند با اخطار کتبی ۲۰ روزه بیمه‌نامه را فسخ نماید:

۱- موارد فسخ از سوی بیمه‌گر:

– عدم پرداخت حق‌بیمه در سررسیدهای مندرج در اعلامیه‌های بدهکار صادره.

– تشدید خطر و عدم موافقت بیمه‌گذار به پرداخت حق‌بیمه اضافی مربوط.

– فوت بیمه‌گذار و عدم انجام وظایف بیمه‌گذار توسط ورثه یا منتقل‌الیه.

۲- موارد فسخ از سوی بیمه‌گذار:

– درصورتی که خطر، برطرف شده یا کاهش یابد و بیمه‌گر به تخفیف حق‌بیمه راضی نشود.

– متوقف شدن فعالیت بیمه‌گر به هر دلیل.

– عدم تمایل بیمه‌گذار به ادامه پوشش.

ماده ۲۴- در صورت فسخ از طرف بیمه‌گر، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت داده شود.

در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد:

 

بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما

ماده ۲۵- مرور زمان: تعهدات بیمه‌گر منحصر به مسئولیت بیمه‌گذار برای حوادثی است که در مدت اعتبار بیمه‌نامه رخ دهد

و ادعای خسارت حداکثر ظرف دو سال پس از انقضای بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام شود.

هرگونه اقدام بیمه‌گذار یا کارکنان وی به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.

ماده ۲۶- نحوه حل و فصل اختلاف: هرگونه‌ اختلاف‌ ناشی‌ از تفسیر و یا اجرای‌ این‌ بیمه مسئولیت کارفرما، در صورتی‌ که‌ از طریق‌ مذاکره‌ حل‌ وفصل‌ نشود به‌ داور

مرضی‌الطرفین‌ ارجاع‌ خواهد شد و رأی‌ داور‌ مزبور قطعی‌ و برای‌ طرفین ‌لازم‌الاتباع‌ است‌.

در صورتی‌ که‌ طرفین‌ در مورد انتخاب‌ داور‌ مرضی‌الطرفین به‌ توافق‌ نرسند موضوع‌ به‌ هیأت داوری ارجاع و به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۱- هر یک‌ از طرفین‌ یک‌ نفر داور‌ اختصاصی‌ تعیین‌ و به‌ طرف‌ دیگر معرفی ‌می‌نماید.

۲- داوران اختصاصی‌ قبل‌ از بحث‌ درباره موضوع‌ مورد اختلاف‌ به‌ اتفاق،‌ داور‌ دیگری‌ را به‌ عنوان‌ سرداور انتخاب‌ خواهند نمود.

۳- رأی‌ هیأت‌ داوری‌ با اکثریت‌ آرا، معتبر و برای‌ طرفین‌ لازم‌الاتباع‌ خواهد بود.

۴- در صورتی‌ که‌ هر یک‌ از طرفین‌ تا ۳۰ روز بعد از انتخاب‌ و معرفی‌ داور‌ طرف‌ مقابل‌، داور‌ اختصاصی‌ خود را تعیین‌ نکند و یا داوران اختصاصی‌ تا ۳۰ روز

در مورد تعیین‌ سرداور‌ به‌ توافق‌ نرسند هر یک‌ از طرفین می‌توانند حسب‌ مورد از دادگاه‌ ذیصلاح‌ درخواست‌ تعیین‌ داور یا سرداور ‌بنماید.

ماده ۲۷- موارد پیش‌بینی نشده: در مواردی که در این بیمه‌نامه ذکر نشده است ‌بر اساس قانون بیمه،‌ عرف بیمه و سایر قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد شد.

“خرید بیمه مسئولیت”

دانلود فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان

فهرست