هزینه پاکسازی در بیمه آتش سوزی چیست

  1. خانه
  2. هزینه پاکسازی در بیمه آتش سوزی چیست

هزینه پاکسازی:

پس از خاموش شدن شعله های وحشی آتش و آرام گرفتن رقص بیرحمانه زبانه های آتش علاوه بر غم و اندوه زیاندیده مقدار زیادی خاکستر و نخاله و ضایعات به جا می ماند .ضایعات مذکور میتواند میراث شوم زلزله ، سیل و یا طوفان نیز باشد.
جمع آوری و انتقال ضایعات و خاکسترهای باقیمانده معمولا مستلزم پرداخت هزینه هایی است . هزینه هایی از قبیل کرایه جرثقیل برای جابجایی ستون ها و تیر آهن های دفرمه شده و اجسام سنگین ، کرایه حمل بار توسط کامیون ، حقوق کارگران برای جمع آوری و نظافت محل و …

هزینه های فوق در حالت عادی جزو تعهدات بیمه آتش سوزی نیست و بنا به درخواست بیمه گذار و با انتخاب پوشش هزینه پاکسازی و پرداخت حق بیمه اضافی میتوان این قبیل هزینه ها را از شرکت های بیمه دریافت کرد . حداکثر سقف تعهد شرکت های بیمه برای جبران هزینه پاکسازی ناشی از خطرات بیمه شده 20% سرمایه بیمه نامه است که توسط بیمه گذار در زمان تکمیل فرم پیشنهاد تعیین میگردد و مقدار تعیین شده در داخل بیمه نامه آتش سوزی صادره درج میگردد . با توجه با اینکه حق بیمه مربوط به پوشش هزینه پاکسازی بسیار اندک می باشد (نرخ هزینه پاکسازی نصف نرخ بیمه آتش سوزی است ) به همه بیمه گذاران توصیه میشود در زمان خرید بیمه آتش سوزی و خطرات تکمیلی نسبت به خرید این پوشش اقدام نمایند .

فهرست