مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی داخل وخارج کشور

  1. خانه
  2. مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی داخل وخارج کشور

بیمه مسئولیت مدیران تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج از کشور

موضوع بیمه نامه :

جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی بیمه گذار در مورد خسارت های بدنی وارد به مسافرین تورهای سیاحتی و زیارتی داخل و خارج از کشور

پوشش های تکمیلی :

1- حوادث ناشی از وسائط نقلیه موتوری
2- حوادث ناشی از خطرات جنگ

استثنائات بیمه نامه :

1- خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
2- خسارات ناشی از نزاع و درگیری
3- خسارات ناشی از دریا و رودخانه و …(غرق شدگی )
4- خسارات ناشی از عملیات خرابکارانه و تروریستی

 

 

فهرست