عدم النفع رانندگان و مالک

  1. خانه
  2. عدم النفع رانندگان و مالک

موضوع بیمه نامه :

جبران درآمد از دست رفته رانندگان و مالکان خودرو که خوردو آنها بدلیل حادثه (تصادف ، سقوط ، آتش سوزی و انفجار) امکان تردد و کار کردن را ندارد و باید مدت زمانی را در تعمیرگاه باشد و یا استراحت پزشکی داشته باشد از روز پنجم تا حداکثر یکصد و بیست روز با توجه به نوع خودرو و همچنین پرداخت خسارت بدنی تا سقف 150/000/000 ریال بابت غرامت فوت و نقص عضو راننده .

شروط بیمه نامه :

1- منظور از حادثه هر گونه تصادف ، سقوط ، آتش سوزی و انفجار وسیله نقلیه می باشد
2- منظور از پوشش عدم النفع جبران درآمد روزانه بیمه گذار که در نتیجه حوادث موضوع بند یک تحقق یافته باشد
3- منظور از خسارت بدنی در آین بیمه نامه فقط خسارت هایی می باشد که منجر به نقص عضو (تعیین بر اساس نظر پزشک معتمد بیمه گر ) و یا فوت بیمه گذار که در نتیجه حوادث بند یک تحقق یافتهخ باشد
4- گزارش مقامات ذیصلاح مبنی بر وقوع حادثه یا مصدومیت الزامیست
5- مدت استراحت استعلاجی بیمه گذار طبق نظر مراکز درمانی و تایید پزشک معتمد بیمه گر خواهد بود
6- مدت توقف لازم جهت تعمیر خودرو در تعمیرگاه توسط کارشناس بیمه گر تعیین خواهد شد
7- حداکثر تعهد بیمه گر از از مجموع جبران درآمد روزانه و فوت و نقص عضو برای هر راننده از حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران فوت و نقص عضو هر نفر تجاوز نخواهد کرد .
8- حداکثر حوادث مورد تعهد بیمه گر از دو مورد در سال تجاوز نخواهد کرد .

 

شرایط عمومی بیمه عدم النفع رانندگان

فهرست