طرح کارشناسی سیار پرداخت خسارت فوری در محل حادثه

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح کارشناسی سیار پرداخت خسارت فوری در محل حادثه

بر اساس پیش بینی های بعمل آمده و هماهنگی با راهنمائی و رانندگی کشور و تأکید بیمه دانا بر نقش راهبری خود در اجرای فرامین ریاست جمهوری در زمینه طرح تحول صنعت بیمه و ارائه خدمات سریع و آسان به مردم برای اولین بار در کشور طرح پرداخت خسارت فوری در محل حادثه توسط این شرکت طراحی و به اجرا درآمده است. بیمه دانا در سال 86 با استفاده از اتومبیلهای سیار و کارشناسان خسارت و محاسب و ارزیاب خود در نقاط مختلف شهر مستقرگردیده است و بلافاصله پس از بروز حادثه و اطلاع به پلیش 110، کارشناسان سیار بیمه دانا با تماس پلیس 110 خود را به محل حادثه رسانده و در صورت تکمیل بودن مدارک بیمه و گواهینامه طرفین حادثه خسارت را در محل بررسی و پرداخت مینماید. مرکز طرح کارشناسی سیار بیمه دانا در خیابان سعدی شمالی، خیابان کوشک می باشد و گروه کارشناسان بصورت آزمایشی در 3 منطقه تهران و تعداد زیادی از استانها مستقر می باشند.

فهرست