طرح پرداخت دیه فوری بدون رأی دادگاه

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح پرداخت دیه فوری بدون رأی دادگاه

بیمه دانا برای اولین بار اقدام به پرداخت دیه فوری نموده است. بر اساس این طرح زیاندیده و یا وارث قانونی متوفی میتوانند به همراه مقصر با مراجعه به بیمه دانا و ارائه گزارش حادثه و گزارش پزشکی قانونی بدون مراجعه به دادگاه ونیاز به اخذ رأی با بیمه دانا توافق نموده و تا 85% غرامت جانی خود را بصورت فوری دریافت نمایند.

فهرست