طرح پرداخت خسارت بدون گزارش

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح پرداخت خسارت بدون گزارش

کلیه دارندگان بیمه نامه شخص ثالث بیمه دانا پس از حادثه در صورت ایجاد خسارت کمتر از یک میلیون و پانصد هزار ریال می توانند با مراجعه مقصر و زیاندیده و ارائه مدارک لازم شامل گواهینامه معتبر طرفین و بیمه نامه متصل به بیمه قبلی (با بیمه قبلی فاصله نداشته باشد) به 4 مرکز پرداخت خسارت بیمه دانا در تهران وشعب سراسرکشورمراجعه و خسارت خود را بلافاصله پس از کارشناسی و تعیین غرامت دریافت نمایند.شعب پرداخت خسارت ثالث بدون گزارش بیمه دانا درتهران بشرح ذیل میباشد : شعبه ممتاز غرب – شعبه ممتازشرق – شعبه هلال اهمر – شعبه تهران نو

فهرست