طرح خدمات درمان تکمیلی بیمه دانا (حوادث نوروزی)

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح خدمات درمان تکمیلی بیمه دانا (حوادث نوروزی)

این طرح کلیه غرامت های ناشی از حوادث تعطیلات نوروزی را تحت پوشش قرارداده است و در فروردین 86 به اجرا درآمده. مسافران تعطیلات نوروزی همه ساله میتوانند باخرید بیمه نامه حوادث نوروزی خود و اعضای خانواده عازم به سفر را درتمامی ایام سفر نوروزی تحت پوشش بیمه دانا درآورند.

فهرست