طرح بیمه پست بانک

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح بیمه پست بانک

براساس توافق بعمل آمده فیمابین دکتر افضلی مدیر عامل پست بانک ایران و سهامیان مقدم رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت سهامی بیمه دانا برای اولین بار در کشوراز طریق بیش از2500دفتر شهری و 5600دفتر روستائی پست بانک در 21000روستای کشور خدمات بیمه ای به روستائیان ارائه خواهد گردید. این خدمات در آینده به 10000دفتر گسترش خواهد یافت. هم اکنون مقدمات تدارک بسته های آموزشی وسایر هماهنگی هادردست انجام است.اجرای این نوع طرحها میتواند درآینده از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری نماید.

فهرست