طرح بیمه حوادث دانش آموزان و فرهنگیان

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح بیمه حوادث دانش آموزان و فرهنگیان

از 17 مهرماه 86 براساس قرارداد منعقده فی مابین وزارت آموزش و پرورش و بیمه ایران کلیهدانش آموزان و فرهنگیان کشور در طول سال تحصیلی و پس از آن تا ابتدای سال بعد تحصیلی در تمامی مدت شبانه روز تحت پوشش بیمه حوادث قرارگرفته اند. آخرین حق بیمه تعیین شده در سال جاری 750 تومان برای هر دانش آموز می باشد که تا 180 هزار تومان در مقابل حوادث بیمهخواهد بود و فرهنگیان تا یک میلیون تومان تحت پوشش می باشند. شرایط این بیمه هرسال با توجه به نرخ بیمه مرکزی و توافق طرفین معین می گردد. 30% سهم این بیمه با راهبری بیمه ایران به بیمه معلم واگذار شده است. در سال تحصیلی 86-85 حدود 15 میلیون دانش آموز و یک میلیون و800 هزار فرهنگی تحت پوشش این بیمه بوده اند. این طرح چندین سال قبل توسط بیمهایران به اجرا درآمد و تاکنون یک بار به بیمه دیگری سپرده شد و مجدداً به بیمه ایران واگذار گردیده است.

فهرست