طرح بیمه تکمیلی سینماگران کشور

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح بیمه تکمیلی سینماگران کشور

از اول خرداد 85 کلیه سینماگران بر اساس قرارداد فی ما بین خانه سینما و بیمه دانا تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار گرفته اند. این طرح همه ساله برای انجمن های متقاضی خانه سینما با بیمه دانا تمدید می شود وانجمن های طرف قرارداد میتوانند ازخدمات درمانی بیمه دانا استفاده نمایند.

فهرست