طرح بیمه تکمیلی اصناف

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح بیمه تکمیلی اصناف

طی توافق فی ما بین آقایان قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور و سهامیان مدیر عامل بیمه ایران از تاریخ یکشنبه دوم دیماه 86 طرح بیمه تکمیلی اصناف کشور امضاء و به اجرا در آمد .بر اساس این توافق تمامی افراد صنفی و خانواده های آنان می توانند از بیمه تکمیلی اصناف در بیمه ایران استفاده کنند. براساس این طرح ، خدمات درمانی اصناف و خانواده های آنان که از سوی بیمه تأمین اجتماعی بصورت کامل پرداخت نمی شوند تا سقف 30 میلیون ریال در جراحی های پزشکی پرداخت می شود . در این طرح واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می توانند پس از عقد قرارداد اتحادیه وانجمن صنفی خودشان با مراکز بیمه ایران در هر نقطه کشور از بیمه تکمیلی اصناف استفاده نمایند. حق بیمه ماهانه برای هر فرد صنفی 20400 ریال می باشد که سالیانه معادل 290 هزار ریال خواهد بود. انجمن ها و اتحادیه های صنفی مشمول شورای اصناف کشور می توانند جهت عقد قرار داد برای اعضای تحت پوشش خود به مراکز و شعب بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه نمایند .

فهرست