طرح بیمه انرژی

  1. خانه
  2. طرح های نوین بیمه
  3. طرح بیمه انرژی

بر اساس قرارداد فی ما بین وزارت نفت و بیمه دانا طی یک کنسرسیوم بیمه ای به راهبریشرکت سهامی بیمه دانا کلیه حوادث مربوط به تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی کشور تحت پوشش بیمه دانا درآمده است. این بیمه نامه سالها درحال اجرا ست و در 30 خرداد 86 طی یک کنسرسیوم مجدادا تمدید گردیده است.

فهرست