راهنمای خسارت بیمه باربری

  1. خانه
  2. راهنمای خسارت بیمه باربری

مدارک لازم برای پرداخت خسارت بیمه باربری

 

1- اصل بیمه باربری یا گواهی بیمه

2- اصل سیاهه ( فاکتور ) کالای مورد بیمه با مشخصات کامل و صورت توزین و بسته بندی

3- اصل بارنامه ها یا قرارداد حمل

4- صورت وضعیت کالای مورد بیمه در موقع تحویل گرفتن و صورت وضعیت میزان توزین کالا در آخرین مقصد مندرج در بیمه نامه

5- مکاتبات انجام شده با متصدیان حمل و اشخاص مندرج در ماده 8 شرایط عمومی بیمه باربری

6- در صورت عدم تحویل کالای مورد بیمه علاوه بر اسناد و مدارک فوق برگ رسمی گواهی عدم تحویل که موسسه حمل صادر کرده است هم باید با توجه به مقررات مندرج در بند 5 ماده 8 شرایط عمومی بیمه باربری به بیمه گر تحویل گردد

7- پروانه گمرکی ( برگ سبز ) و صورت مجلس کشف اختلاف در صورت صدور

8 – گواهی مبدا

9 – قبض انبار گمرک

10 – گزارش بازدید خسارت که بایستی توسط یکی از اشخاص یا موسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی گردیده اند تهیه شده باشد

 

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع خسارت

 

بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی در بیمه باربری ملزم به رعایت موارد ذیل هستند

1- برای هر بسته ای که مفقود شده است بلافاصله از متصدیان حمل و یا مقام های بندر یا متصرفان دیگر کالای مورد بیمه بطور کتبی درخواست خسارت نمایند

2- در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن کالای مورد بیمه از متصدیان حمل و یا سایر متصرفان کالا بطور کتبی تقاضای بازدید کنند و برای خساراتی که هنگام بازدید مشخص می گردد گواهی مربوطه را که به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند .

3- در مواردی که از سالم بودن کامل کالای مورد بیمه مطمین نباشند رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل ندهند و با درج موضوع در بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل می دهند حق خود را برای مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند

4- هرگاه موقع تحویل گرفتن کالای مورد بیمه ، زیان یا آسیبی مشهود نباشد بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر سه روز از تاریخ تحویل گرفتن کالا و اطلاع از خسارت ، مراتب را بطور کتبی یا پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعلام نمایند .

5- در مواردی که موسسه حمل تمام یا قسمتی از کالای مورد بیمه را به بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی تحویل ندهد نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت مجلس کسر تخلیه ، گواهی کتبی عدم تحویل را از موسسه مزبور بخواهند .در صورتیکه گواهی عدم تحویل در موعدهای زیر صادر نشود بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر طی یک هفته با اظهارنامه رسمی از موسسه حمل درخواست خسارت بنمایند و مراتب را به بیمه گر اطلاع دهند .

– در صورت حمل با کشتی حداکثر هفت ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی

– در صورت حمل با کامیون و قطار ، حداکثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز کشور مقصد

– در صورت حمل با هواپیما ، حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از هواپیما

6- بیمه گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب بیمه نامه بیمه گر تعهد جبران آن را دارد ، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود ، قبل از تحویل گرفتن از انبار ضمن تنظیم صورت مجلس گمرکی مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید .

فهرست
شروع چت