خسارت هایی که بیمه شخص ثالث پرداخت نمی کند

  1. خانه
  2. خسارت هایی که بیمه شخص ثالث پرداخت نمی کند

خسارت هایی که بیمه شخص ثالث پرداخت نمی کند

بیمه شخص ثالث قطعا یکی از کامل ترین و جامع ترین بیمه نامه های موجود در کشور است و تنها بیمه نامه ای است که به تنهایی دارای یک قانون اختصاصی مصوب مجلس است اما این بیمه نامه جامع و کامل استثنائاتی هم دارد و در حکم چک سفید امضا در دستان راننده نیست و در شرایطی که در قانون پیش بینی شده خسارت هایی را پرداخت نمیکند و یا در صورت پرداخت از راننده مقصر حادثه باز پس میگیرد .

در این نوشته شما را با این استثنائات آشنا میکنیم.

خسارت های غیر قابل پرداخت :

1- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن :

به استناد ماده 17 قانون بیمه شخص ثالث خسارت هایی که به وسیله نقلیه مقصر حادثه و محموله در حال حمل توسط وسیله نقلیه وارد میشود در تعهد بیمه شخص ثالث نیست . لازم به ذکر است خسارت واره به وسیله نقلیه مقصر از محل تعهدات بیمه بدنه جبران خواهد بود و خسارت های وارده به محمولات از محل بیمه باربری

2- خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو : (ماده 17 قانون بیمه شخص ثالث )

3- جریمه یا جزای نقدی (ماده 17 قانون بیمه شخص ثالث )

4- اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی (ماده 17 قانون بیمه شخص ثالث )

خسارت هایی که شرکت بیمه یا صندوق پرداخت میکنند اما از مقصر حادثه خسارت پرداختی را باز پس میگیرند

5- اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی (ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث )

6- رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد (ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث )

7- در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد (ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث )

8- در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد ( ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث )

9- در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، ‏علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند .(توضیح بیشتر)

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم درصد (2/5%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل پنج درصد(۵%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل ده درصد(۱۰%) از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده

10- در صورت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه :

به استناد ماده 12 قانون بیمه شخص ثالث چنانچه ظرفیت مجاز یک خودرو سواری به عنوان مثال 5 نفر با راننده باشد اما 6 نفر در خودرو سوار شوند و به علت حادثه تمام 6 نفر فوت کنند فقط خسارت 5 نفر پرداخت میشود و خسارت نفر ششم از محل بیمه شخص ثالث قابل پرداخت نیست و صندوق تامین خسارت های بدنی خسارت نفر ششم را پرداخت و از مقصرحادثه باز پس خواهد گرفت . لازم به ذکر است طبق قانون تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.

11- تغییر کاربری خودرو:

از آنجاییکه احتمال وقوع حادثه برای یک خودرو با کاربری مسافرکش شهری یا بین شهری بیشتر از یک خودرو با کاربری شخصی است در نتیجه حق بیمه خودرو با کاربری مسافرکش هم از حق بیمه خودرو با کاربری شخصی بیشتر است و خریدار بیمه مکلف است با ارائه اطلاعات صحیح به شرکت بیمه امکان محاسبه و ارزیابی دقیق ریسک و دریافت حق بیمه متناسب را فراهم نماید حال چنانچه این اتفاق رخ ندهد یعنی خودرویی که مسافر بر است به عنوان خودرو شخصی بیمه شود در زمان وقوع خسارت شرکت بیمه با اعمال قاعده نسبی پس از پرداخت خسارت درصدی از خسارت وارده را از راننده مقصر حادثه باز پس خواهد گرفت . (اطلاعات بیشتر)

12- خسارت های بدنی وارد به اشخاصی که در قسمت‎ هایی از وسیله نقلیه مستقر شده باشند که برای استقرار انسان تعبیه نشده است به عنوان مثال حمل مسافر در قسمت بار وانت چنانچه باعث حادثه و فوت مسافریشود که در پشت وانت سوار شده است شرکت بیمه خسارت را پرداخت نمی کند و این قبیل خسارت ها را صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت و کل خسارت را از راننده مقصر حادثه باز پس خواهد گرفت .

13- بخشی از خسارت های مالی وارد به خودروهای غیر متعارف یا گران قیمت :

به استناد ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و منظور از خودرو متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود باشد .(توضیح بیشتر)

فهرست