بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان،داروخانه،درمانگاه،کلینیک

  1. خانه
  2. بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان،داروخانه،درمانگاه،کلینیک
بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان،داروخانه،درمانگاه،کلینیک

بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان :

بیمه مسئولیت مدنی مسئول فنی بیمارستان ، کلینیک ، درمانگاه ، داروخانه ، آزمایشگاه در قبال بیماران ، اشخاص ثالث مانند مراجعه کنندگان و همراهان بیمارو ذوی الحقوق آنان ، بدین معنی که چنانچه در جریان اجرای وظایف مسئولین فنی مراکز یاد شده فوق که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین و تایید گردیده حادثه ای رخ دهد و مسئولین فنی در قبال بیماران و اشخاص ثالث طبق قانون مسئول و ملزم به جبران خسارت گردند بیمه ایران با رعایت شرایط بیمه نامه خسارت ادعا شده از مسئول فنی را پرداخت خواهد کرد .

معرفی بیمه

 

تعهدات بیمه گر در بیمه مسئول فنی بیمارستان :

1- پرداخت هزینه های دادرسی در صورت اقامه دعوی علیه بیمه گذار در حد متعارف و منوط به اینکه از 10% مبلغ خسارت بیشتر نباشد در تعهد بیمه ایران خواهد بود

2- تعهد بیمه ایران منحصر به مسئولیت های مسئول فنی در مدت اعتبار بیمه نامه می باشد مشروط بر اینکه ادعای خسارت حداکثر ظرف 3 سال پس ازتاریخ پایان بیمه نامه به بیمه دانا اعلام گردد . به عبارت دیگر ادعاهایی که پس از گذشت سه سال از تاریخ پایان بیمه مطرح گردد مسموع نخواهد بود

تعهدات مسئول فنی در بیمه نامه :

1- مسئول فنی میبایست ترتیبی اتخاذ نماید تا مرکز درمانی شرایط زیر را داشته باشد

الف : کلیه کارکنان متناسب با وظایف خود تجربه و مهارت که عرفا لازم است را داشته باشند

ب :در مرکز درمانی وسایل و تجهیزات ایمنی،فوریتی (اورژانسی)،حفاظتی و اطفاء حریق را که عرفا لازم است تعبیه نموده و به طور صحیح استفاده و مورد عمل قرار گیرند

2 – مسئول فنی بدون موافقت بیمه ایران در مورد مسئولیت های خود در حوادث احتمالی تعهدی در قبال مدعی بعهده نگیرد ویا وجهی نپردازد مگر با موافقت شرکت بیمه

3 – مسئول فنی متعهد است هرگونه حادثه احتمالی مرتبط با بیمه نامه را و یا هرنوع ادعا و مطالبه اشخاص ثالث علیه خود را بدون فوت وقت و حداکثر ظرف مدت پنج روز از

تاریخ اطلاع به بیمه ایران اعلام کند

استثنائات بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان :

1- خسارات ناشی از جنگ ،انقلاب،شورش،اعتصاب و عوامل دیگر از این قبیل

2- خسارات ناشی از انفجار اتمی و تشعشعات رادیو اکتیو و یونیزه

3- خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار

4- خسارات ناشی از تخلف از اجرای قوانین و مقررات دولتی و جرائم

5- خسارات ناشی از وقوع حوادث طبیعی

6- خسارات تحت پوشش در بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان

7- خسارات مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از قراردادهایی که بیمه گذار با دیگران منعقد کرده است

8- مسئولیت خساراتی که به مرکز درمانی وارد میشود از قبیل تاسیسات ، ساختمان ، وسائط نقلیه و …

9- مسئولیت زیانهای مالی یا از دست دادن درآمد مرکز درمانی

10- خسارت وارده به کارکنان بیمه گذار

چند نمونه از شرح وظایف مسئولین فنی مراکز درمانی طبق دستورالعمل وزارت بهداشت :

1- جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز یا بدون اندیکاسیون های علمی

2- نظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در مرکز درمانی

3- کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ، درمانی تجهیزات پزشکی و دارویی مرکز درمانی

4- نظارت بر کلیه امور فنی خدمات انجام شده در مرکز درمانی و پاسخگویی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین و مقررات و دستورالعمل های وزارت بهداشت

5- کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریت های پزشکی بدون پیش شرط و انجام خدمات درمانی لازم در مورد بیماران اورژانس و در صورت لزوم هماهنگی جهت اعزام بیمار به مراکز تخصصی واجد شرایط

فرانشیزبیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان:

تمام خسارت بطور کامل توسط بیمه ایران پرداخت میشود و بابت فرانشیز مبلغ یا درصدی از خسارت قابل پرداخت کسر نخواهد شد

حق بیمه بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان:

حق بیمه بر اساس نوع مرکز درمانی (بیمارستان ،درمانگاه،کلینیک ، آزمایشگاه و …) و ظرفیت نگهداری بیمار ، مدت بیمه نامه و تعهدات درخواست شده محاسبه میگردد .

به عنوان مثال :

تعهد بیمه گر در رابطه با فوت ، نقص عضو، ازکارفتادگی و سایر صدمات بدنی برای هر نفر تا سقف : 3/600/000/000 ریال
تعهد بیمه گر در رابطه با فوت، نقص عضو، ازکارافتادگی و سایر صدمات بدنی در هر حادثه تا سقف : 18/000/000/000 ریال
تعهد بیمه گر در رابطه با فوت، نقص عضو، ازکارافتادگی و سایر صدمات بدنی در طول مدت بیمه نامه : 30/000/000/000 ریال

حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان با تعداد 100 تخت : 70/630/000 ریال

حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی درمانگاه شبانه روزی : 52/974/000 ریال

حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی داروخانه شبانه روزی : 26/487/000 ریال

حق بیمه سالیانه بیمه مسئولیت مسئول فنی آزمایشگاه : 35/316/000 ریال

 

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مسئول فنی بیمارستان،داروخانه،درمانگاه،کلینیک

شرح وظایف مسئول فنی بیمارستان و مراکز درمانی

[vc_toggle title=”راهنمای خسارت” size=”lg”]وقوع هرگونه حادثه ناشی از مسئولیت موضوع بیمه نامه و همچنین هر نوع ادعا و مطالبه اشخاص ثالث بدون فوت وقت و در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع را به شرکت بیمه اعلام کنید و ضمنا کیفیت مطالبه و یا دعوی ، نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه غرامت و یا اقامه دعوی شده است ، مشخصات زیاندیده ، نام و نشانی شهود احتمالی ، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات و مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را و هر نوع اسناد و مدارکی که در این باره در اختیار دارید برای رسیدگی و تحقیقات به شرکت بیمه تحویل و رسید دریافت کنید .[/vc_toggle]

فهرست
شروع چت