بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی

  1. خانه
  2. بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی
بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی

موضوع بیمه نامه :

بیمه مسئولیت مدنی مدیران واحد های اقامتی همچون هتل ها ، مسافر خانه ها مسئولیت مدنی مدیران این مجموعه هارا در مقابل میهمانان بیمه میکند، بدین معنی که چنانچه در طول مدت اقامت میهمانان در واحد اقامتی خسارت مالی و جانی به آنها وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد کرد .

استثنائات بیمه نامه :

1- نزاع و درگیری و شورش
2- حوادث ناشی از خطر استخر و سونا
3- حوادث ناشی از خطرات مجموعه ورزشی واحد اقامتی

حق بیمه :

حق بیمه این بیمه نامه بر اساس ظرفیت ، ضریب اشغال هتل یا واحد اقامتی و همچنین تعهدات بیمه نامه تعیین میشود به عنوان مثال حق بیمه یکساله یک هتل با داشتن 50 اطاق و 100 تخت و ضریب اشغال 50% بشرح زیر خواهد بود :

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه : 300/000/000 ریال

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه : 3/080/000/000 ریال

جبران خسارت مالی هر نفر در هر حادثه : 200/000/000 ریال

حداکثر تعهد جانی بیمه گر در طول مدت بیمه : 15/400/000/000 ریال

حداکثر تعهد مالی بیمه گردر طول مدت بیمه : 600/000/000 ریال

حق بیمه سالیانه : 66/807/000 ریال

فرانشیز :

فرانشیز خسارت های مالی 10% هر خسارت و حداقل 1/000/000 ریال

 

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدیران واحدهای اقامتی

فهرست