بیمه مسئولیت مدیران استراحتگاههای ساحلی

  1. خانه
  2. بیمه مسئولیت مدیران استراحتگاههای ساحلی

موضوع بیمه مسئولیت مدیران استراحت گاه های ساحلی :

مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر استفاده کنندگان از استراحتگاه ، بدین معنی که چنانچه در طول مدت اقامت میهمانان در استراحتگاه خسارت جانی به آنها وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .

خسارت های ناشی از موارد زیر استثنا می باشند .
1- نزاع و درگیری و شورش
2- حوادث ناشی از خطر استخر و سونا
3- حوادث ناشی از خطرات مجموعه ورزشی استراحتگاه
4- حوادث ناشی از مسمومیت غذایی

 

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدیران استراحتگاه های ساحلی

فهرست