بیمه مسئولیت مدنی مستاجر در مقابل موجر

  1. خانه
  2. بیمه مسئولیت مدنی مستاجر در مقابل موجر

موضوع بیمه نامه :

مسئولیت مدنی مستاجر درمقابل موجر ، بدین معنی که چنانچه در طول مدت اجاره خسارت مالی به محل مورد اجاره وارد آید که ناشی از خطرات آتش سوزی ،انفجار و آبدیدگی باشد بیمه گر نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود

 

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی مستاجر در مقابل موجر

فهرست