بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو

  1. خانه
  2. بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو
بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو

موضوع بیمه نامه :

تامین خسارت های جانی و مالی ناشی از وقوع حادثه در داخل پارکینگ ، بدین معنی که چنانچه خسارت جانی به اشخاص ثالث و خسارت مالی ناشی از خطرات تحت پوشش به خودروهای پارک شده در پارکینگ وارد آید بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .

خطرات تحت پوشش :
1- خسارت های ناشی از آتش سوزی
2- خسارت های مالی ناشی از سرقت کلی
3- خسارت شکست شیشه

حق بیمه :

حق بیمه بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو بر اساس ظرفیت نمایشگاه یا پارکینگ ، مدت بیمه ، تعهدات بیمه نامه تعیین میگردد به عنوان مثال حق بیمه یک پارکینگ شبانه روزی روباز با ظرفیت 100 خودرو با پوشش خسارت های ناشی از آتش سوزی ، سرقت کلی و شکست شیشه به شرح زیر است :

هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه : 200/000/000 ریال

هزینه پزشکی در طول مدت بیمه : 1/000/000/000 ریال

غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر تا سقف : 3/600/000/000 ریال

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه : 18/000/000/000 ریال

خسارت مالی برای هر خودرو تا سقف : 300/000/000 ریال

خسارت مالی در طول مدت بیمه تا سقف : 3/000/000/000 ریال

حق بیمه سالیانه : 49/619/000 ریال

فرانشیز :

فرانشیز سرقت کلی 20% و فرانشیز سایر موارد 10% به عهده بیمه گذار می باشد .

 

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت صاحبان پارکینگ یا نمایشگاه خودرو

فهرست