بیمه مسئولیت جامع شهرداری ها

  1. خانه
  2. بیمه مسئولیت جامع شهرداری ها

معرفی بیمه

بیمه مسئولیت جامع شهرداری ها

موضوع بیمه نامه : بیمه مسئولیت شهرداری ها در قبال اشخاص ثالث (شهروندان ) بدین معنی که چنانچه در نتیجه فعل یا ترک فعل شهرداری ها خسارت مالی و جانی به اشخاص ثالث وارد آید .و بیمه گذار به طور قانونی مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر خسارت های وارده را جبران خواهد کرد .

فرم پیشنهاد بیمه مسئولیت جامع شهرداری

فهرست