بیمه عدم النفع ناشی از آتش سوزی

  1. خانه
  2. بیمه عدم النفع ناشی از آتش سوزی

بیمه عدم النفع ناشی از آتش سوزی

دربیمه عدم النفع یا وقفه در تولید بیمه‌گر متعهد می‌گردد در مقابل اخذ مبلغی بعنوان حق بیمه کلیه خسارات وهزینه های ناشی از توقف تولید دراثربروز یکی از خطرات مورد تعهد دربیمه‌ آتش‌‌سوزی (مشتمل برخطرات اصلی حریق، انفجار، صاعقه و یا هر یک از خطرات اضافی بیمه شده) طی دوره غرامت، تحت پوشش قرار دهد. بنابراین در این بیمه‌نامه بیمه‌گر خسارات واقعی یا زیان‌هایی که شامل از دست دادن سود به جهت کاهش عملیات و یا افزایش هزینه‌ها می‌باشد را جبران می‌نماید.

کلیه درآمدهای ممکن‌ الحصول را که به علت از بین رفتن محل مورد بیمه و یا وقوع خسارت تحت شمول بیمه‌ آتش‌سوزی به دست نیامده باشد، تحت پوشش این خطر قرار می‌گیرند. همچنین کلیه هزینه‌هایی که بیمه‌گذار به منظور کاهش مدت توقف فعالیت تجاری خود می‌نماید، تحت پوشش می‌باشند

این نوع پوشش، صرفا برای آن دسته از واحدهای صنعتی ارائه می‌شود که دارای بیمه‌نامه آتش‌سوزی باشند وصرفا خساراتی را که ناشی از توقف فعالیت تجاری بوده، تحت پوشش می‌دهد.

شرط ارائه اسناد حسابداری: جهت تعیین غرامت وقفه در تولید در هنگام بروز خسارت، مرجع رسیدگی، دفاتر حسابداری موسسه می‌باشد و بیمه‌گذار می‌بایستی کلیه دفاتر مالی را در اختیار کارشناسان و حسابرسان بیمه‌گر قرار دهد.

تعاریف اصطلاحات مورد استفاده در بیمه عدم النفع :

1- سود خالص : سود حاصله طی یک دوره ممالی که ارزش آن بر اساس صورت سود و زیان سال‌های قبل و تغییر و تحول اقتصادی مشخص شده و تعهد این بیمه‌نامه، محدود به جبران خسارات ناشی از دست دادن سود خالص به خاطر کاهش گردش عملیات(فروش) و یا افزایش هزینه‌ها می‌باشد

2- هزینه ها : هزینه‌های ثابت تولیدی و غیر تولیدی و اداری شامل هزینه‌های برق، آب، تلفن، اجاره‌ها، هزینه‌های حقوقی کارکنان دائمی و فصلی که ماهیتا با توقف فعالیت موسسه ارتباط پیدا می‌نماید

3- دوره غرامت : این دوره با وقوع حادثه شروع و تا از بین رفتن کامل اثرات فیزیکی ناشی از خسارت و یا حداکثر تا مدت معین مشخص شده و در بیمه‌نامه پایان می‌پذیرد و این دوره نمی‌بایستی از حداکثر مدت قید شده در این بیمه‌نامه فراتر شود. حداکثر دوره غرامت که معمولا بر حسب ماه بیان می‌شود و با وقوع حادثه آغاز شده به وسیله بیمه‌گذار انتخاب می‌شود و هنگامی که فعالیت مجددا از سر گرفته می‌شود و یا در خاتمه دوره انتخاباتی پایان می‌پذیرد که در این بیمه‌نامه حداکثر شش ماه می‌باشد.

4- دوره انتظار : دوره زمانی است که بیمه‌گر هیچگونه تعهدی در جبران خسارت ندارد که معمولا این مدت کمتر از 15 روز نخواهد بود.

5- فرانشیز : درصدی از خسارت که به عهده بیمه گذار است و معمولا در این بیمه نامه 20% از خسارت به عهده بیمه گذار است

استثنائات بیمه عدم النفع ناشی از آتش سوزی :

1- شرکت بیمه هیچگونه تعهدی نسبت به تاخیر عمدی و یا تبانی در تاخیر دوره برگشت فعالیت به حالت عادی (قبل از حادثه) ندارد
2- شرکت بیمه هیچگونه تعهدی در قبال ورشکستگی، انحلال یا توقف دائم فعالیت ندارد
3- جنگ، شورش، بلوا
4- انفجارات هسته‌ای یا رادیو اکتیو
5- انفجار باروت و مواد منفجره و امثال آن

فهرست