بیمه سیل،طغیان آب رودخانه و دریاها

  1. خانه
  2. بیمه سیل،طغیان آب رودخانه و دریاها

بیمه سیل و طغیان آب رودخانه ها و دریاها

تعریف سیل :

سیل، جریان ناگهانیآبهای سطحی خارج از مسیر طبیعی است که به علت ریزش باران، برف، طغیان رودخانه یا دریاها و یا شکستن سدها ایجاد می شود.

خطر سیل به عنوان یکی از حوادث طبیعی و مهم همواره تهدیدی برای زندگی بشر بوده است ، گرم شدن کره زمین ، تغییرات اقلیمی ، فرسایش خاک برخی از عوامل تشدید کننده سیل ها هستند بیمه سیل یکی از مجموعه خطر های فرعی بیمه آتش سوزی است بدین معنی که خرید بیمه سیل بصورت مستقل و به تنهایی امکان پذیر نیست و میبایست همراه بیمه آتش سوزی خریداری شود .

خسارت های زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

زیان و خسارات وارده به حصار های اطراف محوطه و درب های ورودی
هزینه های تخلیه یا تعمیر آبروها و یا لوله های آب ، خواه بر اثر سیل ایجاد شده باشد و یا عوامل دیگر
خسارات ناشی از سیل های زیرزمینی و جزر و مد
خسارات ناشی از پیشروی آب دریا مگر این که آب دریا در اثر طوفان از بستر متعارف خارج و موجب خسارت و ویرانی شود
زیان و خسارت ناشی از رانش و یا لغزیدن طبقات زمین
هزینه جبران خسارات ناشی از یخ زدگی لوله ها و آبروها
خسارات وارده به اماکن ناشی از نشست بر اثر بارش شدید باران

فرانشیز : از هر خسارت 10% به عنوان فرانشیز در تعهد بیمه گذار است

فهرست