بیمه سقوط هواپیما و هلی کوپتر در بیمه آتش سوزی

  1. خانه
  2. بیمه سقوط هواپیما و هلی کوپتر در بیمه آتش سوزی

بیمه سقوط هواپیما و هلی کوپتر و قطعات آنها

در این پوشش که یکی از پوششهای فرعی بیمه آتش سوزی است خسارت های ناشی از سقوط هواپیما ، بالگرد ،یا هر نوع اشیا پرنده و اجسام ساقط شده از آنها تحت پوشش قرار میگیرد

استثنائات این پوشش عبارت است از :

1- خسارت های ناشی از فرود هواپیما که اجازه آن از طرف بیمه گذار صادر شده باشد مگر آنکه صراحتا خلاف آن شرط شده باشد
2- خسارت های ناشی از جنگ و هر گونه عملیات خرابکارانه ، خصمانه و هواپیما ربایی
3- خسارت های ناشی از بمب و یا هر نوع مواد منفجره ساقط شده از اشیا پرنده

فهرست