بیمه حوادث زائرین عتبات عالیات بیمه دانا

  1. خانه
  2. بیمه حوادث زائرین عتبات عالیات بیمه دانا

بیمه حوادث زائرین عتبات عالیات بیمه دانا

موضوع بیمه نامه :

جبران غرامت فوت ، نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی ، جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه و جبران غرامت فوت ناشی از عملیات تروریستی و بیوتروریستی در طول 24 ساعت در طول مدت بیمه در سفر به عراق
تعهدات بیمه نامه :
الف : جبران غرامت فوت و نقص عضو دائم (جزئی و کلی ) ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر 500/000/000 ریال
ب: جبران غرامت فوت ناشی از عملیات تروریستی و بیو تروریستی در کشور عراق حداکثر 1/000/000/000 ریال
ج : جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه حداکثر تا مبلغ 50/000/000 ریال
مدت بیمه نامه :
مدت بیمه 15 روز
پوشش بیمه ای این بیمه به محض خروج از خاک جمهوری اسلامی ایران و ورود به خاک عراق آغاز و به محض خروج از خاک عراق و ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران خاتمه میابد مشروط بر اینکه این مدت از تاریخ پایان بیمه نامه (15 روز ) بیشتر نباشد
حق بیمه :

حق بیمه هر نفر 185/000 ریال

فهرست