بیمه آتش سوزی موجودی کالا بصورت شناور یا اظهارنامه ای

  1. خانه
  2. بیمه آتش سوزی موجودی کالا بصورت شناور یا اظهارنامه ای

شرایط بیمه آتش سوزی موجودی کالا بصورت شناور یا اظهارنامه ای(floating policy)

در بیمه آتش سوزی بیمه گذاران می بایست ارزش واقعی دارایی های بیمه شده از قبیل ساختمان و تاسیسات ، ماشین آلات ، اثاثه و لوازم اداری و موجودی کالا را به شرکت بیمه اعلام کنند و کمتر یا بیشتر اعلام کردن ارزش دارایی ها بنا به دلایل زیرباعث متضرر شدن بیمه گذار خواهد شد

الف : بیمه کردن بیش از ارزش واقعی در بیمه آتش سوزی :

از آنجاییکه هدف شرکت بیمه بر اساس قوانین موجود جبران خسارت وارده به زیاندیده به گونه ای است که خسارت وارده جبران گردد و ایشان از نظر مالی به شرایط قبل از وقوع حادثه بازگردد یا به عبارت دیگر از وقوع حادثه منتفع یا متضرر نگردد لذا کارشناسان بیمه در زمان رسیدگی به خسارت بر اساس اسناد و مدارک موجود ارزش واقعی اقلام بیمه شده را استخراج خواهند کرد و بیمه گذاری که سرمایه خود را بیش از ارزش واقعی بیمه کرده باشد اگر با هدف تقلب باشد که بیمه نامه به استناد ماده 12 قانون بیمه باطل میشود و اگر بصورت غیر عمد و ناآگاهانه این کار را کرده باشد حق بیمه بیشتری را در زمان صدور بیمه نامه پرداخت کرده و متضرر شده است

ب : بیمه کردن کمتر از ارزش واقعی در بیمه آتش سوزی :

در صورتیکه بیمه گذار ارزش داراییهای خود را کمتر از ارزش واقعی اعلام کند بدیهی است که در خسارت کلی یعنی وقتی سرمایه بیمه شده بطور کامل از بین برود شرکت بیمه بر اساس مبلغ اعلام شده جبران خسارت خواهد کرد که در این حالت بیمه گذار متضرر خواهد شد و خسارت کامل را دریافت نخواهد کرد به عنوان مثال اگر ارزش دارایی های بیمه گذار 100 واحد باشد و ایشان 70 واحد را بیمه کرده باشد در صورت ازبین رفتن کل 100 واحد شرکت بیمه در بهترین شرایط 70 واحد را جبران خوهد کرد

حال اگرخسارت وارده به بخشی از دارایی ها باشد به عنوان مثال 30 واحد از 100 واحد کل در مثال بالا از بین برود شرکت بیمه به استناد ماده 10 قانون بیمه به همان نسبتی که بیمه گذار کمتر بیمه کرده به همان نسبت کمتر خسارت می پردازد در مثال فوق بیمه گذار 70% از دارایی های خود را بیمه کرده لذا حداکثر 70% از خسارت جبران خواهد شد یعنی از 30 واحد خسارت صرفا 21 واحد جبران میشود

یکی از مشکلات بیمه گذاران در بیمه آتش سوزی برای بیمه کردن دارایی ها به ارزش واقعی موجودی کالا است چرا که معمولا میزان موجودی کالا همواره در طول سال با توجه به شرایط بازار در حال تغییر بوده و با ورود و خروج کالا مقدار آن تغییر میکند . برای حل این مشکل بیمه نامه شناور یا اظهارنامه ای طراحی و ارایه گردیده است

شرایط بیمه آتش سوزی بصورت شناور :

دربیمه آتش سوزی با شرایط شناور بیمه گذار حداکثر موجودی کالای خود را که پیش بینی میکند ممکن است در طول سال داشته باشد را به عنوان سرمایه به شرکت بیمه اعلام میکند و بر همین اساس حق بیمه محاسبه و دریافت میشود لیکن حق بیمه دریافت شده حق بیمه موقت و غیر قطعی است . بیمه گذار موظف است میانگین موجودی واقعی هر ماه را در طول مدت بیمه ماهیانه به شرکت بیمه اعلام کند و نهایتا در پایان مدت بیمه بر اساس اظهارات ماهیانه بیمه گذار میانگین سرمایه سالیانه بیمه نامه محاسبه و بر همین اساس حق بیمه قطعی بدست خواهد آمد

1- بیمه‌گذار موظف است حداکثر سقف پوشش بیمه‌ای مورد نیاز خود را در طول مدت اعتبار بیمه نامه را در ابتدا معین نماید معهذا هرگاه ارزش موجودی از مبلغ بیمه شده مزبور تجاوز کند (اعم از اینکه در اثر تغییر مقدار و یا تغییر ارزش باشد) بیمه‌گذار جهت برخورداری از پوشش کافی می‌بایست درخواست کتبی افزایش مبلغ بیمه شده را به بیمه‌گر تسلیم نماید. افزایش مذکور منوط به پذیرش درخواست بیمه‌گذار از جانب بیمه‌گر و صدور الحاقی خواهد بود.

تبصره: بیمه‌گر در صورت عدم پذیرش، مراتب را ظرف مدت دو روز اداری به بیمه‌گذار اعلام خواهد نمود.

2- در صورت افزایش سرمایه مبلغ بیمه‌شده، نسبت به مبلغ قبلی، حق بیمه موقت نیز به همان نسبت برای بقیه مدت بیمه افزایش خواهد یافت.

3- بیمه‌گذار موظف است میانگین موجودی واقعی هر ماه را بر اساس مستندات معتبر محاسبه و حداکثر تا دهم ماه بعد به بیمه‌گر علام نماید. چنانچه موجودی یک یا چند ماه به موقع اعلام نشود مبلغ بیمه شده ماخذ محاسبه حق بیمه آن ماه / ماهها و مبین حداکثر تعهد بیمه‌گر در ماه/ ماههای مذکور خواهد بود. حق بیمه قطعی در پایان مدت بر مبنای میانگین ارزش موجودی به شرح یاد شده و بر اساس نرخ مندرج در بیمه‌نامه محاسبه خواهد شد و در هر حال میزان آن از نصف حق بیمه موقت کمتر نخواهد بود.

تبصره: مهلت ده روز مندرج در بند 3 این شرایط صرفا به منظور ارسال اظهارنامه ماهانه می‌باشد و در هر صورت بیمه‌گذار موظف است افزایش موجودی از سقف پوشش بیمه‌ای را بلافاصله با رعایت بند یک این شرایط جهت صدور الحاقی مبنی برافزایش موجودی به بیمه‌گر اعلام نماید

4- حداکثر تعهد بیمه‌گر بر اساس ارزش موجودی کالای مشمول بیمه در زمان وقوع حادثه می‌باشد مگر آنکه ارزش موجودی بیش از مبلغ بیمه شده باشد که در این صورت بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده و ارزش موجودی متعهد خواهد بود.

فهرست